Przejdź na stronę główną

O mnie

Minister Sprawiedliwości po przeprowadzonym konkursie na zwolnione stanowisko powołał Karolinę Łukasz-Chylińską na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie po Komorniku Sądowym Romanie Kopaniarzu.

Karolina Łukasz-Chylińska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, z pracą w obszarze egzekucji sądowej jest związana od 2012 r. Wykonując powierzone obowiązki Karolina Łukasz-Chylińska z powodzeniem łączy tradycyjne wartości utożsamiane z profesją prawniczą oraz nowoczesne podejście do egzekucji sądowej. W kancelarii wdrażane są, kolejne usprawnia techniczne, pozwalające zgodne z obowiązującymi przepisami, na jak najszybsze i jak najbardziej skuteczne zaspokojenie należności Wierzycieli.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 121) w zakres zadań wykonywanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karoliny Łukasz-Chylińskiej wchodzi:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • na zlecenie sądu – osobiste doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • sporządza protokół stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Olsztynie

Karolina Łukasz-Chylińska

Kancelaria Komornicza nr IV w OlsztynieID EPU: 1197
94 1130 1189 0025 0114 2520 0001(+48) 89 527 54 89olsztyn6@komornikid.plul. 11 Listopada 11/810-103 Olsztyn

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych
w zw. z funkcjonowaniem tut. kancelarii jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie
Karolina Łukasz-Chylińska

ul. 11 Listopada 11/8, 10-103 Olsztyn
tel. 89 527 54 89

Inspektor ochrony danych: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olsztyn.013@komornik.pl

Pełna klauzula informacyjna do pobrania
2024 © komornik-olsztyn.pl